ALGEMENE VERKOOP- VERHUUR- EN LEVERINGSVOORWAARDEN van Rockmed Ophtha

Moorland 3F, 5688 GA Oirschot , Nederland

Paragraaf 1 Algemeen, van toepassing op alle overeenkomsten van Rockmed Ophtha

Artikel 1 Toepasselijkheid

1. In deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder

• “Rockmed”: Rockmed Ophtha dan wel een aan haar gelieerde vennootschap.

• “product” of “producten”: door Rockmed aangeboden dan wel geleverde producten in de ruimste zins des woords

• “Afnemer”: iedere (rechts) persoon, die dan wel namens wie, met Rockmed één of meerdere koop-, huur-, of huurkoopovereenkomsten tot levering van producten heeft gesloten, alsmede in wiens opdracht en voor wiens rekening diensten worden verricht.

2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en/of overeenkomsten door Rockmed gedaan aan of aangegaan met een Afnemer alsmede op de uitvoering daarvan.

3. Deze voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van eventuele door de (potentiële) Afnemer gehanteerde algemene voorwaarden.

4. Op van deze voorwaarden afwijkende bedingen kan door Afnemer slechts een beroep worden gedaan indien en in zoverre deze door Rockmed schriftelijk zijn aanvaard. Indien Rockmed schriftelijk akkoord is gegaan met de toepasselijkheid van afwijkende voorwaarden, blijven, ook al wordt dit niet uitdrukkelijk gesteld, deze voorwaarden voor het overige van kracht.

5. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden naar het oordeel van de bevoegde rechter niet van toepassing of in strijd met de openbare orde of wet zijn, dan zal slechts de betreffende bepaling als niet van toepassing worden beschouwd, doch zullen overigens

deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven.

Artikel 2 Aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten

1. Alle aanbiedingen van Rockmed zijn vrijblijvend. Opdrachten en acceptaties van aanbiedingen door Afnemer zijn onherroepelijk.

2. Rockmed is pas gebonden indien een daartoe bevoegde persoon namens Rockmed de order schriftelijk heeft bevestigd.

3. Onjuistheden in de orderbevestiging van Rockmed dienen binnen 3 dagen na de datum van de orderbevestiging schriftelijk aan Rockmed te worden bericht, bij gebreke waarvan de orderbevestiging geacht wordt de overeenkomst juist en volledig weer te geven en Afnemer

daaraan gebonden is.

4. Deze algemene voorwaarden zijn op eventuele wijzigingen van de overeenkomst integraal van toepassing.

Artikel 3 Conformiteit

1. Alle opgaven door Rockmed van hoeveelheden, kleuren, kwaliteit, prestaties en/of andere aanduidingen met betrekking tot haar producten worden met zoveel mogelijk zorg gedaan. Rockmed kan er echter niet voor instaan dat zich ter zake geen afwijkingen zullen

voordoen. Afnemer dient de overeenstemming met door Rockmed opgegeven of met Rockmed overeengekomen hoeveelheden en/of andere aanduidingen bij inontvangstneming van de producten te controleren. Opgaven van Rockmed betreffende hoeveelheden,

omvang, kleuren, kwaliteit, prestaties e.d. gelden slechts bij benadering en zijn vrijblijvend.

2. Afbeeldingen, beschrijvingen, catalogi, reclamemateriaal, op de website weergegeven informatie en aanbiedingen binden Rockmed niet.

3. Afnemer dient zich er van te vergewissen dat de door hem te bestellen en/of bestelde producten en de daarbij behorende verpakking,

etikettering en andere informatie voldoen aan alle in het land van bestemming daaraan gestelde voorschriften van overheidswege. Het gebruik van de producten en de conformiteit met de bepalingen van overheidswege is voor risico van Afnemer.

Artikel 4 Intellectuele eigendom

1. Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten met betrekking tot de producten en de benamingen daarvan, en met betrekking tot alles wat Rockmed ontwikkelt, vervaardigt of verstrekt, daaronder begrepen verpakkingen, handleidingen, reclamemateriaal en afbeeldingen, komen toe aan Rockmed.

2. Het is Afnemer niet toegestaan om gebruik te maken van de handelsnamen, merken, logo’s en andere aanduidingen van Rockmed, tenzij Afnemer hiervoor de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Rockmed ontvangt. In dit laatste geval zal Afnemer zich houden aan de richtlijnen en instructies van Rockmed met betrekking tot het gebruik van de merken, logo’s en andere aanduidingen van Rockmed.

3. Het is Afnemer niet toegestaan om enige aanduiding omtrent octrooien, auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de producten te verwijderen of te wijzigen.

Artikel 5 Levertijd en aflevering

1. Overeen gekomen levertijden zijn bij benadering vastgesteld en zijn niet te beschouwen als fatale termijn. Overschrijding van levertijd verplicht Rockmed niet tot schadevergoeding en geeft Afnemer niet het recht zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen

niet na te komen of op te schorten. Afnemer is echter gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden, indien en in zoverre Rockmed niet binnen een door Afnemer gestelde redelijke termijn alsnog uitvoering aan de opdracht heeft gegeven. Rockmed is in dat geval geen

schadevergoeding verschuldigd.

2. Een overeengekomen leveringstermijn gaat pas in nadat alle noodzakelijke gegevens in bezit zijn van Rockmed en de (deel-)betaling, indien en voor zover deze bij de opdracht al dan niet gedeeltelijk en al dan niet bij wijze van overeengekomen voorschot moet geschieden, is verricht.

3. De levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende werkomstandigheden en op tijdige levering van de voor de nakoming van de overeenkomst door Rockmed benodigde zaken. Indien ten gevolge van een wijziging van werkomstandigheden en/of de niet tijdige levering van door Rockmed benodigde zaken vertraging ontstaat, wordt de levertijd voor zover nodig verlengd.
4. Tenzij anders overeengekomen wordt af fabriek c.q. magazijn geleverd. Het vervoer van goederen geschiedt altijd voor risico van Afnemer, tenzij levering franco, inclusief verzekering, is overeengekomen.

5. Rockmed bepaalt de wijze waarop de producten worden verpakt.

6. Mocht een door Afnemer besteld product niet (meer) althans niet binnen een redelijke termijn leverbaar zijn dan zal Rockmed indien dit redelijkerwijs mogelijk is een aan het bestelde product gelijkwaardig product voor dezelfde prijs leveren.

7. Indien Afnemer de producten niet in ontvangst neemt dan wel deze niet komt/laat afhalen, worden deze zolang Rockmed dat wenselijk acht voor rekening en risico van Afnemer opgeslagen. Rockmed heeft in dit geval, evenals bij iedere andere (toerekenbare)

tekortkoming van Afnemer, te allen tijde de bevoegdheid om hetzij nakoming van de overeenkomst te vorderen, hetzij de overeenkomst (buitengerechtelijk) te ontbinden, een en ander onverminderd haar rechten op vergoeding van de geleden schade en de gederfde winst, de kosten van de opslag daaronder begrepen.

8. Rockmed is bevoegd een overeenkomst in gedeelten uit te voeren en betaling te vorderen van dat gedeelte van de overeenkomst dat is uitgevoerd.

Artikel 6 Overmacht

1. Indien Rockmed door overmacht verhinderd is de overeenkomst na te komen, is zij gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Afnemer heeft in dat geval geen recht op vergoeding van schade, kosten of rente.

2. Onder overmacht wordt verstaan elke van vrije wil onafhankelijke omstandigheid -ook indien deze ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst voorzienbaar was- die tot naleving van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhinderd zoals, doch niet uitsluitend:

oorlog, oorlogsgevaar, werkstakingen, brand, ongeval, zware storm, extreme gladheid of ziekte van personeel, bedrijfsstoring, stagnatie in het vervoer, storende wettelijke bepalingen, beperkingen van invoer/uitvoer, door Rockmed onvoorziene problemen bij productie of transport en elke andere omstandigheid die niet uitsluitend van de wil van Rockmed afhankelijk is, zoals de niet of niet tijdige levering van zaken of diensten door derden die door Rockmed zijn ingeschakeld.

3. Indien sprake is van een overmachtssituatie is Rockmed bevoegd de overeenkomst voor het niet uitvoerbare gedeelte door een schriftelijke verklaring te ontbinden. In deze gevallen is Rockmed op geen enkele manier tot schadevergoeding verplicht.

4. Mocht Rockmed voor of tijdens het uitvoeren van een overeenkomst duidelijke aanwijzingen ontvangen omtrent de verminderde kredietwaardigheid van Afnemer dan heeft Rockmed het recht de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten en dient Afnemer op verzoek van Rockmed naar diens oordeel genoegzaam betalingszekerheid te verschaffen.

5. Indien Afnemer zijn verplichtingen niet nakomt, zoals maar niet beperkt tot als gevolg van een faillissement of surseance van betaling, heeft Rockmed het recht de overeenkomst onmiddellijk en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden onverminderd de rechten van

Rockmed op schadevergoeding.

6. Indien Rockmed bij het intreden van de overmachtssituatie al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het al geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is Afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 7 Gebreken en reclame

1. Rockmed staat in voor de deugdelijkheid van de door haar geleverde producten in overeenstemming met hetgeen Afnemer krachtens de overeenkomst redelijkerwijze mag verwachten. Mochten zich niettemin gebreken voordoen in de door Rockmed geleverde producten als gevolg van fabricage-, materiaal-, en/of verpakkingsfouten, dan zal Rockmed, de betrokken producten geheel of gedeeltelijk vervangen dan wel een redelijke prijsreductie toepassen, een en ander ter keuze en uitsluitend ter beoordeling van Rockmed. Deze garantie geldt gedurende een periode van maximaal 12 maanden dan wel zoveel korter als uit de op het product aangegeven expiratiedatum blijkt.

2. Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken die optreden in of (mede) het gevolg zijn van:

• het door (personeel van) Afnemer niet in acht nemen van aanwijzingen of voorschriften;

• ander gebruik dan het normale voorziene gebruik;

• onoordeelkundig bewaren of gebruik door Afnemer;

• het mengen van producten dan wel gebruik van producten in een andere dan de originele staat;

• de toepassing van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of kwaliteit van toegepaste materialen.

3. Afnemer dient de geleverde producten meteen na ontvangst nauwkeurig te inspecteren, op straffe van verval van ieder recht op reclame en/of vervanging.

4. Een eventuele reclame met betrekking tot de hoeveelheid geleverde producten dient bij ontvangst op de afleverbon te worden aangetekend, bij gebreke waarvan de afleverbon dwingend bewijs tegen Afnemer zal opleveren van het feit dat de juiste hoeveelheid

producten zijn ontvangen en dat deze producten in goede staat verkeerden.

5. Afnemer dient binnen 8 dagen nadat een gebrek zich na levering voordoet schriftelijk bij Rockmed te reclameren. Bij gebreke van tijdige reclame vervalt elke aanspraak op Rockmed.

6. Indien Afnemer reclameert is hij verplicht Rockmed in de gelegenheid te stellen de producten te (laten) inspecteren om de tekortkoming vast te stellen. Afnemer is verplicht om de producten waarover is gereclameerd ter beschikking van Rockmed te houden, op straffe van verval van ieder recht op reclame en/of vervanging.

7. Retourzending aan Rockmed van verkochte producten, is slechts toegestaan na verkrijging van de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Rockmed en indien de producten duidelijk herkenbaar zijn als zijnde een retourzending en de producten en verpakkingen zich nog in de originele staat bevinden.

8. Retourzending van producten waarvan de expiratiedatum is verstreken is niet mogelijk.

9. De producten blijven te allen tijde (ook tijdens retourzending) voor rekening en risico van Afnemer.

10. Afnemer dient het transport van de retourzending zelf te regelen en de hiermee gepaard gaande kosten zelf te dragen. Eventuele bijzondere verzend- en/of andere instructies van Rockmed voor de retourzendingen dienen te allen tijde in acht te worden genomen.

11. Eventuele gebreken betreffende een deel van de geleverde producten geven Afnemer geen recht tot afkeuring of weigering van de gehele partij geleverde producten.
12. Afnemer dient eventuele onjuistheden in facturen van Rockmed binnen 5 dagen na de factuurdatum schriftelijk aan Rockmed mede te delen, bij gebreke waarvan Afnemer geacht wordt de factuur te hebben goedgekeurd.

13. Reclames schorten de betalingsverplichtingen van Afnemer niet op.

14. Na constatering van een tekortkoming in een product is Afnemer verplicht om al datgene te doen dat schade voorkomt of beperkt, eventuele onmiddellijke staking van gebruik en verhandeling daaronder uitdrukkelijk begrepen.

Artikel 8 Annulering

1. Afnemer mag een gegeven order niet annuleren. Indien Afnemer een gegeven order desondanks geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden alle met het oog op de uitvoering van deze order redelijkerwijs gemaakte kosten, de werkzaamheden van Rockmed en de winstderving door Rockmed, te vermeerderen met BTW, aan Rockmed te vergoeden.

Artikel 9 Advisering

1. Alle door Rockmed gegeven adviezen en door Rockmed verstrekte mededelingen en opgaven over onder meer de eigenschappen van door Rockmed te leveren producten zijn geheel vrijblijvend en worden door Rockmed verstrekt bij wijze van niet bindende informatie. Rockmed verleent terzake geen enkele garantie.

2. Voor enige directe of indirecte schade, in welke vorm en uit welke hoofde dan ook, voortvloeiende uit informatieverstrekking en/of advisering door Rockmed, is Rockmed niet aansprakelijk. Afnemer vrijwaart Rockmed tegen alle aanspraken van derden terzake, tenzij

er sprake is van opzet of grove schuld van Rockmed.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

1. Buiten het bepaalde in artikel 7 heeft Afnemer geen enkele aanspraak op Rockmed wegens gebreken in of met betrekking tot de door Rockmed geleverde of verhuurde producten. Rockmed is derhalve niet aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade, waaronder begrepen persoons- en zaakschade, immateriële schade, gevolgschade (gederfde inkomsten, stagnatieschade e.d.) en iedere andere schade, ontstaan door welke oorzaak ook, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet van Rockmed.

2. Rockmed is, behoudens opzet of grove schuld, niet aansprakelijk en Afnemer vrijwaart Rockmed, voor schade uit welke hoofde dan ook, toegebracht door of vanwege het gehuurde aan derden, patiënten daaronder uitdrukkelijk begrepen. Partijen zullen zich, als zich een geval van productaansprakelijkheid voordoet inspannen de schade op de feitelijk producent te verhalen.

3. Rockmed is eveneens niet aansprakelijk in de hierboven bedoelde zin voor handelingen van haar werknemers of andere personen die binnen haar risicosfeer vallen, hierbij inbegrepen (grove) schuld of opzet van deze personen.

4. Schade aan producten veroorzaakt door beschadiging of vernieling van verpakking is voor rekening en risico van Afnemer.

5. Rockmed is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van:

• het niet dan wel niet correct en/of volledig opvolgen van door haar gegeven dan wel uitdrukkelijk op de verpakkingen van producten vermelde instructies en/of gebruiksaanwijzingen;

• het overpakken dan wel opnieuw verpakken van de producten;

• het in een andere dan de originele staat gebruiken of door verkopen van de producten.

6. In alle gevallen waarin Rockmed gehouden is tot betaling van schadevergoeding, zal deze nooit hoger zijn dan de factuurwaarde (exclusief BTW) van de geleverde zaken in verband waarmee schade is veroorzaakt, met een maximum van EUR 454.000,- per schadegeval. Indien de schade gedekt is door de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Rockmed, zal de schadevergoeding bovendien nooit hoger zijn dan het bedrag dat in het betreffende geval daadwerkelijk door de verzekeraar wordt uitgekeerd.

7. Indien Rockmed op basis van haar op dat moment bekende feiten en/of omstandigheden overgaat tot uitoefening van een opschortings- of ontbindingsrecht, terwijl nadien onherroepelijk komt vast te staan dat de uitoefening van dit recht ten onrechte is geschied, is Rockmed niet aansprakelijk en niet gehouden tot enigerlei vergoeding van schade over te gaan, behoudens in geval van opzet of grove schuld harerzijds.

8. Iedere vordering op Rockmed, tenzij deze door Rockmed is erkend, vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering.

9. Afnemer vrijwaart Rockmed, haar werknemers en haar voor de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde hulppersonen tegen iedere aanspraak van derden, aanspraken gebaseerd op productaansprakelijkheid daaronder begrepen, in verband met de uitvoering

door Rockmed van de overeenkomst, ongeacht de oorzaak, alsmede tegen de daaruit voor Rockmed voortvloeiende kosten.

Artikel 11 Geheimhouding

1. Tekeningen, schema’s, modellen, computerprogramma’s en gegevens over de samenstelling van producten mogen zonder schriftelijke toestemming van Rockmed niet anders dan voor eigen gebruik worden gekopieerd terwijl zij ook niet aan derden ter inzage mogen worden gegeven.

Artikel 12 Beproeving

1. Beproeving van te leveren goederen vindt in het algemeen in de fabriek plaats volgens, gelet op de aard der goederen, gebruikelijke standaardprocedures. Beproeving van verrichte werkzaamheden geschiedt ter plaatse waar deze zijn uitgevoerd.

2. Afnemer is slechts gerechtigd bijzondere beproevingen dan wel beproevingen elders te eisen indien zulks uitdrukkelijk is overeengekomen.

3. Indien Afnemer bij de beproeving aanwezig wil zijn dient Afnemer zulks tijdig van te voren mede te delen.

4. In alle daarvoor in aanmerking komende gevallen wordt een beproevingsrapport opgemaakt.

5. Indien de uitkomsten van de beproeving leiden tot de conclusie dat de te leveren goederen naar behoren functioneren c.q. de overeengekomen werkzaamheden deugdelijk zijn verricht is daarmee de beproevingsprocedure voltooid en wordt zulks vastgelegd in

het verslag van de beproeving.

6. Indien de uitkomsten van de beproeving leiden tot afkeuring dient Rockmed in de gelegenheid te worden gesteld alsnog de goederen of werkzaamheden binnen een redelijke termijn opnieuw ter beproeving aan te bieden.

7. Extra kosten ten gevolge van bijzondere beproevingen, beproevingen elders dan op de normale plaats of niet aan Rockmed toe te rekenen vertragingen bij de beproeving zijn voor rekening van Afnemer.

Artikel 13 Vertegenwoordiging

  1. Indien Afnemer namens een of meerdere anderen optreedt is hij, onverminderd de aansprakelijkheid van die anderen, tegenover Rockmed aansprakelijk als ware hij zelf Afnemer.


Paragraaf 2 Koop, van toepassing op alle koop-, en huurkoopovereenkomsten van Rockmed Ophtha

Artikel 14 Prijzen

1. Door Rockmed opgegeven of met Rockmed overeengekomen prijzen zijn inclusief verpakkingskosten, maar exclusief BTW, in- en uitvoerrechten, accijnzen en andere belastingen of heffingen opgelegd of geheven met betrekking tot de producten.

2. Rockmed is gerechtigd om voor orders beneden een door Rockmed vastgestelde omvang een toeslag voor administratiekosten in rekening te brengen overeenkomstig de daarvoor ten tijde van het sluiten van de overeenkomst bij Rockmed geldende regeling.

3. Indien na het aanbod en/of het tot stand komen van een overeenkomst kostprijsbepalende factoren wijzigen, is Rockmed gerechtigd de prijzen dienovereenkomstig aan te passen.

Artikel 15 Betaling

1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dient betaling van de facturen van Rockmed te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum.

2. Rockmed heeft te allen tijde het recht gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te vorderen en/of op andere wijze voor betaling zekerheid te verkrijgen.

3. Indien geen tijdige betaling wordt ontvangen, is Afnemer zonder verdere ingebrekestelling over het factuurbedrag een rentevergoeding verschuldigd gelijk aan de wettelijke handelsrente, gerekend vanaf de vervaldag tot en met de dag van betaling. Van betaling is pas sprake vanaf het moment dat Rockmed de vrije beschikking heeft gekregen over het betaalde bedrag.

4. Alle aan de invordering verbonden kosten zijn voor rekening van Afnemer. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen ten minste 15% van het te innen bedrag met een minimum van EUR 40,-.

5. Afnemer doet afstand van enig recht op verrekening van over en weer verschuldigde bedragen. Rockmed is steeds bevoegd om alles wat zij aan Afnemer schuldig is te verrekenen met wat Afnemer en/of aan Afnemer gelieerde ondernemingen, al dan niet opeisbaar, aan Rockmed schuldig is/zijn.

6. Het gehele factuurbedrag is onmiddellijk en integraal opeisbaar bij niet stipte betaling van een overeengekomen termijn op de vervaldag, evenals indien Afnemer in staat van faillissement geraakt, (voorlopige) surséance van betaling vraagt, de wettelijke

schuldsaneringsregeling (WSNP) op hem van toepassing wordt verklaard en/of wanneer enig beslag op de zaken en/of vorderingen van Afnemer wordt gelegd. Indien een van bovengenoemde situaties intreedt, is Afnemer gehouden Rockmed hiervan onmiddellijk op

de hoogte te stellen.

7. Indien Afnemer met enige betaling jegens Rockmed in gebreke is, heeft Rockmed het recht de verdere uitvoering van de overeenkomst en eventuele andere lopende overeenkomsten op te schorten, of deze, voor zover niet uitgevoerd, te annuleren, onverminderd het recht op schadevergoeding voor Rockmed.

8. Door Afnemer gedane betalingen strekken steeds eerst ter afdoening van de verschuldigde kosten, vervolgens ter afdoening van de verschenen rente en daarna ter afdoening van de opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt Afnemer dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.


Artikel 16 Eigendomsvoorbehoud

1. Rockmed behoudt zich het eigendomsrecht van de geleverde en de te leveren producten voor, totdat haar vorderingen uit welke hoofde dan ook terzake van alle geleverde en te leveren producten geheel door Afnemer zijn voldaan, waaronder begrepen de vorderingen wegens

tekortschieten in de nakoming van een of meer overeenkomsten, met dien verstande dat Afnemer aansprakelijkheid en risico voor het geleverde draagt vanaf het moment waarop dit te zijner beschikking is gesteld.

2. In geval in rekening-courant wordt geleverd, behoudt Rockmed zich de eigendom van de geleverde en de te leveren producten voor tot op vereffening van het eventueel ten laste van Afnemer komend saldo.

3. Indien Afnemer in gebreke is met de nakoming van zijn verplichtingen, is Rockmed gerechtigd de haar toebehorende producten op kosten van Afnemer te (laten) terughalen van de plaats waar zij zich bevinden.

4. Bij een terugvordering van goederen op basis van het eigendomsvoorbehoud is Afnemer naast de openstaande vorderingen eveneens een vergoeding verschuldigd aan Rockmed voor het gebruik dan wel het op voorraad houden van deze goederen, welke op jaarbasis

15% van de nieuwwaarde van de geleverde goederen bedraagt.

5. Afnemer is niet gerechtigd de nog niet betaalde producten te verpanden of het eigendomsrecht daarvan over te dragen anders dan in het kader van de normale bedrijfsuitoefening.

6. Afnemer is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbare eigendom van Rockmed te bewaren.

7. Afnemer komt jegens Rockmed geen retentierecht op de door Rockmed geleverde producten toe.

Artikel 17 Bruikleen- en zichtzendingen

1. Zendingen van goederen die ten behoeve van tijdelijke vervanging (bij reparaties) of tijdelijk gebruik vanwege proefgebruik in offerterondes of, demonstratiedoeleinden, op locatie van de wederpartij worden geplaatst en/of geleverd, vallen onder ‘Bruikleen’.

2. Deze goederen blijven te allen tijde eigendom van Rockmed echter vallen onder de verantwoording van de wederpartij en deze is hierover een nader overeen te komen bruikleenvergoeding verschuldigd aan Rockmed. Indien er geen bruikleentermijn is overeengekomen, bedraagt deze zonder nadere schriftelijke overeenstemming dan wel bevestiging van Rockmed nooit langer dan 6 maanden, ingaande vanaf de leverdatum op locatie.

3. Zendingen die op locatie van de wederpartij worden geplaatst ten behoeve van visuele beoordeling in offerterondes of demonstratiedoeleinden, vallen onder ‘Zichtzending’. De termijn hiervoor is één maand ná leverdatum op locatie tenzij anders is overeengekomen. Overige voorwaarden zijn gelijk als bruikleenzendingen.

4. Indien de te leveren goederen ter bruikleen of zichtzending onder het decontaminatie protocol van Rockmed vallen, wordt dit protocol aan de wederpartij kenbaar gemaakt dan wel overgelegd en geldt het volgende:

Goederen die onder het decontaminatieprotocol vallen, dienen door de wederpartij dienovereenkomstig terug afgeleverd te worden aan Rockmed mét bijbehorende decontaminatieformulieren volledig ingevuld. Indien de wederpartij hierbij op enigerlei wijze in gebreke blijft vervalt bij een recall of andere calamiteit de aansprakelijkheid en risico naar de wederpartij, alsook staat vast dat de wederpartij schadeplichtig is jegens Rockmed voor de daaruit voortvloeiende schade, zoals maar niet uitsluitend de door Rockmed in het kader van onvolledige decontaminatie te maken kosten.

Artikel 18 Huurkoop

1. Als een overeenkomst tussen Afnemer en Rockmed te kwalificeren is als een huurkoopovereenkomst, zijn gedurende de huurperiode de bepalingen uit paragraaf 3 van deze algemene voorwaarden overeenkomstig van toepassing.

Paragraaf 3 Huur, van toepassing op alle huurovereenkomsten van Rockmed Ophtha

Artikel 19 Huurprijs en betaling

1. De maandelijkse huurprijs alsmede andere verschuldigde kosten worden vermeld in de huurovereenkomst, en kunnen door Rockmed jaarlijks per 1 januari worden aangepast op basis van het CBS-indexcijfer.

2. Rockmed heeft het recht alle prijsverhogende factoren, die zijn ontstaan na de totstandkoming van een overeenkomst, aan Afnemer te berekenen. Indien de prijsstijging binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst plaatsvindt en niet bij Afnemer bekend was c.q. kon zijn, heeft Afnemer het recht de overeenkomst te ontbinden.

3. De huurprijs wordt voor het eerst verschuldigd per de eerste van de maand, volgende op die waarin het gehuurde is geplaatst, terwijl voor het laatst huur verschuldigd is over de gehele maand waarin het gehuurde na het einde van de huurovereenkomst wordt

verwijderd.

4. Kosten van plaatsing moeten ter keuze van Rockmed bij vooruitbetaling of bij plaatsing worden voldaan.

Artikel 20 bestemming

1. Het gehuurde moet gebruikt worden overeenkomstig de bestemming, bij de huurovereenkomst daaraan gegeven. Afnemer verklaart het gehuurde in goede staat te hebben ontvangen, het in die staat te houden en aldus na afloop der huur weer aan Rockmed te zullen teruggeven.

2. Gehele of gedeeltelijke afstand of overdracht van gebruik om niet of onder bezwarende titel is verboden. Het gebruik van het gehuurde door anderen dan Afnemer kan slechts plaatsvinden na toestemming van Rockmed.

3. Afnemer mag het gehuurde niet vervoeren of doen vervoeren zonder schriftelijke toestemming van Rockmed buiten het perceel waar het conform de huurovereenkomst zal worden gebruikt.

4. Afnemer verplicht zich om tijdens de looptijd van de overeenkomst voor zover mogelijk de benodigde medische apparatuur en hulpmiddelen te betrekken van Rockmed. Levering en betaling geschiedt overeenkomstig de algemene voorwaarden van Rockmed.

Artikel 21 Onderhoud en instandhouding

1. De kosten van onderhoud en herstel, uit welken hoofde ook veroorzaakt of nodig, zijn ten laste van Afnemer. Rockmed zal zorgdragen voor het onderhoud en de kosten daarvan in rekening brengen bij Afnemer.

2. Afnemer is verplicht het gehuurde bij een solide maatschappij tegen alle verzekerbare schade (of: brand en diefstal) te verzekeren en verzekerd te houden tot de teruggave aan Rockmed. De uit deze verzekeringsovereenkomst voortvloeiende rechten van Afnemer

jegens de verzekeraar worden reeds hierbij bij voorbaat door Afnemer aan Rockmed geleverd, Afnemer verplicht zich voorts de polis na ontvangst ter hand te stellen aan Rockmed en is verplicht alle premiekwitanties binnen vijf dagen na verval van de premie aan Rockmed ter inzage te verstrekken.

3. Alle lasten en belastingen terzake van het gehuurde geheven of worden geheven, zijn ten laste van Afnemer.

Artikel 22 Natrekking

1. Alles wat door of vanwege Afnemer aan het gehuurde wordt gemonteerd of daaraan wordt aangebracht, wordt daardoor het eigendom van Rockmed.

2. Eventuele herstellingen geschieden voor rekening van Afnemer, nadat van de noodzakelijkheid daarvan door Afnemer is kennisgegeven aan Rockmed.

3. Gedurende de huurtijd is alle risico van het gehuurde voor Afnemer; Rockmed zal in geen geval voor enig zichtbaar of onzichtbaar, verborgen of niet verborgen gebrek aansprakelijkheid aanvaarden.

Artikel 23 Aansprakelijkheid Afnemer

1. Afnemer is aansprakelijk voor alle schade, hoe ook genaamd, en hoe ook veroorzaakt aan het gehuurde toegebracht of ontstaan, ongeacht of deze het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming of niet en van toedoen door derden of niet.

Artikel 24 Verzuim

1. Wanneer Afnemer in verzuim is tijdig de facturen te voldoen, waarbij een openstaande factuur na de vervaldatum als een voldoende ernstig verzuim geldt, of wanneer door hem een of meer andere bepalingen van deze overeenkomst niet stipt worden nagekomen,

wanneer conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd op Afnemers roerende of onroerende zaken of op een gedeelte daarvan, of op de hierbij aan hem in huur gegeven zaken of een gedeelte daarvan, wanneer door Afnemer surseance van betaling wordt

aangevraagd, wanneer Afnemer in staat van faillissement komt, wanneer hij overlijdt, of onder curatele wordt gesteld, of het Rijk in Europa metterwoon mocht verlaten, heeft door enkel verloop van de gestelde termijn, of door het enkel plaats grijpen van een der

gemelde omstandigheden Rockmed het recht, om zonder nadere sommatie te vorderen:

• de onmiddellijke betaling van de verschenen huurtermijnen met kosten

• de onderhavige huurovereenkomst door een daartoe strekkende schriftelijke verklaring aan Afnemer deels dan wel volledig te ontbinden, zonder tussenkomst van de rechter,

• het gehuurde weer tot zich te nemen, één en ander onverminderd Rockmed’s recht om van Afnemer nadere schadevergoeding te vorderen, waarbij de schadevergoeding tenminste beloopt de huurtermijnen vanaf de hiervoor genoemde ontbinding tot aan het

einde van de looptijd van de overeenkomst.

2. Afnemer verbindt zich Rockmed onverwijld in kennis te stellen van een eventuele beslaglegging op Afnemers roerende of onroerende zaken of op de onderhavige aan hem verhuurde roerende zaken, of een gedeelte daarvan, voorts van zijn faillissement, zijn aanvraag om surseance van betaling en onder curatelestelling, of zijn voornemen om het Rijk in Europa metterwoon te verlaten, alsmede om de beslag leggende deurwaarder, de curator of bewindvoerder onverwijld inzage te geven van de onderhavige overeenkomst.


Paragraaf 4 Slotbepalingen, van toepassing op alle overeenkomsten met Rockmed BV

Artikel 25 Slotbepalingen

1. De nietigheid of vernietigbaarheid van enige bepaling van deze voorwaarden of van overeenkomsten waarop deze voorwaarden toepasselijk zijn, laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Rockmed en Afnemer zijn gehouden bepalingen die nietig

zijn of vernietigd zijn te vervangen door wel geldige bepalingen met zoveel mogelijk dezelfde strekking als de nietige of vernietigde bepaling.

2. De plaats van uitvoering wordt geacht te zijn de plaats waar Rockmed is gevestigd.

3. Op alle overeenkomsten die door Rockmed worden gesloten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

4. De werking van elk internationaal verdrag over de koop van roerende lichamelijke zaken, waarvan de werking tussen partijen kan worden uitgesloten, is niet van toepassing en wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten. Meer in het bijzonder wordt de toepasselijkheid

van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG 1980) uitdrukkelijk uitgesloten.

5. Alle geschillen tussen Rockmed en Afnemer zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Oost- Brabant, Nederland.

6. Van deze algemene voorwaarden is eveneens een Engelstalige versie beschikbaar welke te raadplegen is op www.Rockmed.nl en op verzoek zal worden toegestuurd. Bij de uitleg van deze algemene voorwaarden is de Nederlandse tekst te allen tijde van doorslaggevende betekenis.